Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ว6/2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6/2562 ก.ค.ศ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูได้ที่นี้ Download แหล่งที่มา :: สำนักงาน ก.ค.ศ.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ว6/2562

ว6/2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน แบ่งเป็น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม…