Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561 รมว.ศึกษาธิการ เผย หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีนี้ มี หน่วยงานราชการและเอกชนยื่นส มัครหลักสูตรต่าง ๆ ให้ครูเลือกอบรมแล้ว  3,219 หลักสูตร ย้ำให้คณะกรรมการประเมิน เข้มข้นในขั้นตอนคัดเลือกหลักสูตร…