Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ศธ ๐๒๑๔๕/ว22

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ ปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

เรื่อง ขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดําเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาด…