Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก (EIGNA) 1.ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 20,000.-…