Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ครูประถมได้นำ สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้ครูได้นำไปปรับใช้ พัฒนาตนเองและการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่…