Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาCOVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ และสมาชิกก็ได้รับผลกระทบด้วย…