Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สอบตำรวจ

ด่วน จบ ม.๖-ปวช สอบตำรวจ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 6,400 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ รอบใหม่! 6,400 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)…