Categories
ข่าวการศึกษา สอบครู

มาแล้ว สมัครสอบแข่งขัน อปท. 9-31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 8,579 อัตรา

มาแล้ว สมัครสอบแข่งขัน อปท. 9-31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 8,579 อัตรา อ่านรายละเอียด

สอบครู สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นสังกัดกระทรวงจุ
อปท ปี 62

ประกาศรับสมัคร  คลิก

ข้อมูลเขตการรับสมัคร คลิก

สมัครสอบแข่งขัน อปท

โดย เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 

www://.dlaapplicant2562.com 

สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9 – 31 พ.ค.62 

– ประกาศรับสมัครสอบ
– วิธีการสอบแข่งขัน

ตำแหน่งที่สอบ

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ครูผู้ช่วย

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

Categories
ข่าวการศึกษา สอบครู

สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เปิดเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยท้องถิ่นประจำปี 2562

สำหรับท่านที่รอคอยนานสอบครูผู้ช่วย จำปี 2562 นั้น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศในวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัครและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1 ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
14 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
17 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
18 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
เนื้อหาที่ต้องเตรียมอ่านสอบสอบ
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.7 การพัฒนาผู้เรียน
1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.9 การวิจัยทางการศึกษา
1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.11 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.12 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ
3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ครูผู้ดูแลเด็ก
เนื้อหาที่สอบ 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)ระยะยาว
1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.7 การพัฒนาผู้เรียน
1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.9 การวิจัยทางการศึกษา
1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.11 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.12 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งครูผู้ช่วย
1.13 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.14 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
2. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก
3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

และสำหรับสาขาที่ไม่ได้ทำการเปิดสอบ ท่านสามารถสอบในสาขาอื่นเช่นนักวิชาการปฏิบัติการได้รอรายละเอียดในชั้นต่อไป

 

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

ประกาศรับสมัครสอบ ในวันที่ 22 เม.ย. 62

กำหนดการเบื้องต้น
– ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ ในวันที่ 22 เมษายน 2562
– เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
– ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

~~~~~~~~~~~~~~
วันนี้ (18 เม.ย.62) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท่องถิ่น (กสถ.) มีมติกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เม.ย.62 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 31 พ.ค. 62 โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตราครับ
สมัครทางอินเตอร์เน็ต www://.dlaapplicant2562.com โดยสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9 – 31 พ.ค.62 ครับ