Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดได้เลย! รายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในการทำเอกสารต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษในตำแหน่งต่างๆของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ อาจจะเป็นเรื่องยามากๆ วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำรายชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ดาวน์โหลดกันแล้วค่า…

ว 12/62 การคัดเลือกทายาท ผู้พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการหรือการเป็นพลเมืองดีเข้ารับราชการฯ

ว 12/62 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี…