Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการเผย แผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ลงวันที่ 29 ส.ค.2562 แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก…