Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำหรับแนวปฏิบัติของสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค. 63

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค. 62 สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีแคมเปญช่วงเปิดเรียนปีนี้