Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สืบสานแนวทางศาสตร์พระราชา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สืบสานแนวทางศาสตร์พระราชา 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  จัดทำหนังสือเล่มนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะนำข้อมูลไปดำเนินงานในโรงเรียน สืบสานแนวทางศาสตร์พระราชา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นำแนวคิดศาสตร์พระราชา  ไปใช้ในชีวิตประจำวัน …