Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สื่อบนเว็บครูประถม

วิธีการเข้าใช้งานสื่อการสอนออนไลน์ บนเว็บ krupatom.com

แนวทางการแก้ปัญหา เนื่องจาก google chrome  มีแผนเตรียมยกเลิกการใช้งาน flash บนเว็บไซต์ ทำให้ ทุกท่านเกิดปัญหาเปิดเข้าใช้งานสื่อการสอนไม่ได้ เพราะ สื่อการสอนที่อยู่บนเว็บครูประถม.คอม นั้นเป็นไฟล์สกุล flash ซึ่งถ้าจะเปิดต้องอนุญาติ ก่อน…