Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการป้องกันการแก้ปัญหาฝน

แจ้งจาก สพฐ. แนวทางหยุด ปิดเรียน ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

แจ้งจาก สพฐ. แนวทางหยุด ปิดเรียน ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 สพฐ. แจ้งแนวทางการปิดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม.…