Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สํานักการคลังและสินทรัพย์

สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3

สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ้างถึง…