Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21

หลักเกณฑ์และวิธีการขอวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21

วันนี้เรามีแบบแผนภาพขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคุณครูประถม สามารถอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดด้านล่าง ดาวน์โหลดแผนภาพวิทยฐานะ 1…