Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หนังสือเรียน

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ตัวอย่างเอกสารบ้างส่วนจาก แ่นวทางการจัดการศึกษา…

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท.

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท. วันนี้ ครูประถม ได้นำวิธีการค้นหาคู่มือ การสอน สำหรับครูที่ใช้หนังสือ สสวท. มาฝากค่ะ ปัจจุบันนี้ หนังสือต่างๆเริ่มลดการตีพิมพ์แต่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ด้วยการสมัครสมาชิก เช่นเดียวกับหนังสือ สสวท.…