Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

องค์ประกอบการย้ายครู

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู สพฐ ปี 2561

      วันนี้ krupatom ขอนำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาฝาก โดยมีองค์ประกอบดังนี้      องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก …