Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

อบรมครูวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สือ และกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคํานวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…