Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรม Google

โครงการ Google Coding Teacher Leader

          ขอเชิญครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วม "โครงการ Google Coding Teacher Leader" เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้า…