Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566

เชิญชวนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.  ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล หลักสูตร…