Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ ผู้นำสันติภาพ ผ่านร้อยละ 60

วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถม ได้นำแบบทดสอบออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ ผู้นำสันติภาพ ผ่านร้อยละ 60 มาฝากกัน สำหรับใครที่อยากใช้เวลาในการทำแบบทดสอบออนไลน์  คำชี้แจง – แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้…

ทำแบบทดสอบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ จัดทำโดยโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อทดสอบวัดความรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย มีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ  หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 80%…