Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับ COVID–19

(17 มี.ค.63) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ สรุปมาตรการและข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ…