Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เขตการรับสมัคร อปท

เขตการรับสมัคร สอบข้าราชการท้องถิ่น 2562

ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะมีการสอบในเร็ววันนี้ได้มีการแบ่งเขตการบรรจุ ออกเป็น 10 เขต ดังนี้ ภาคกลางเขต1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี…