Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เครื่องมือครู

คุณครูห้ามพลาด แนะนำเครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz

ในยุคที่การเรียนการสอนเริ่มใช้ระบบออนไลน์และเสื่อเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ เราจึงนำเครื่องมือดีๆมาฝากคุณครู เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยเครื่องมือเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมีแนะนำเลยว่ามีประโยชน์มากๆ เราขอแนะนำเครื่องมือครู…