Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เงินนอกงบประมาณ

สพฐ. มีหนังสือซักซ้อมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒…