Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เงินเดือนข้าราชการ

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2567 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เผยแพร่ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567…