Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เจโรม บรูเนอร์

เจโรม บรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้

เจโรม บรูเนอร์ เกิดในเมืองนิวยอร์ค ในปี ค.ศ. 1915 เป็นนักการศึกษา และนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งผลงานส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผลงานของเปียเจต์บรูเนอร์มีความสนใจในเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก บรูเนอร์ มีความเชื่อว่า “ …