Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมตัวสอบ O-NET

รายละเอียด การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาภาษาไทย /  วิชาภาษาอังกฤษ /  วิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3…