Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมประชุมยกเลิกหลักสูตร

กมว. เตรียมประชุม ยกเลิก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

กมว. เตรียมประชุม ยกเลิก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 5พ.ย.62 วันนี้ กมว. ชง บอร์ด คุรุสภา ยกเลิก ป.บัณฑิต หาหลักสูตรอื่น ทดแทน “เอกชัย” มีเรื่องร้องเรียนปัญหาการกระทำผิดทางจรรยาบรรณกว่า 800 เรื่อง ลั่น ความผิดเรื่องทำอนาจาร…