Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เทคนิคของครู

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

สังคมเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน วิธีการสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ครูประถม มี เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ …

การสอนตามแบบวัฎจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

การสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ และ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้และการตรวจ…