Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Disruptive technologies เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนให้มีความก้าวหน้า

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมากค่ะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกคนจึงต้องปรับตัวเสมอ สมัยก่อน เด็กจะคอยถามผู้ใหญ่ ปัจจุบันผู้ใหญ่ต้องคอยถามเด็กในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี ครูประถม จึงขอนำบทความดีดี เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies)…