Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัครทุน สควค.ระดับปริญญาโท

ประกาศแล้ว! ทุน สควค. ป.โท ปี 2566 รับสมัคร 75 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู สมัครถึง 10 พ.ค.2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่ หรือกำลังจะจบ ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพราะทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)…