Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบของ…

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในรูปแบบของ "บทความวิจัย" เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 1) ในวันที่ 3…