Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เรื่องการจัดสอบตรงตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน

“ณัฏฐพล”เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน.

"ณัฏฐพล"เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน. รมว.ศึกษาธิการ ถก การสอบโอเน็ต-วีเน็ต เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน ยกระดับการคิดวิเคราะห์หวังเพิ่มคะแนนโอเน็ต มื่อวันที่ 17 ก.พ.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)…