Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แจก แผนการศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การคูณ

ใบงานที่ 17 หน่วยที่ 6 แผนที่ 13.doc ใบงานที่ 18 หน่วยที่ 6 แผนที่ 15.doc แผนที่ 1 ความหมายของการคูณฯ 1.doc แผนที่ 10 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ ไม่มีการทด 1.doc แผนที่ 11 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ ไม่มีการทด 2.doc แผนที่ 12 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การชั่ง

ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 5 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 5 แผนที่ 7.doc แผนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนัก.doc แผนที่ 2 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม.doc แผนที่ 3 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 1.doc แผนที่ 4…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การบวกและการลบจำนวนนับฯ

ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 4 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 11 หน่วยที่ 4 แผนที่ 9.doc ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 4 แผนที่ 12.doc ใบงานที่ 13 หน่วยที่ 4 แผนที่ 14.doc แผนที่ 1 การบวกจำนวนนับฯ ไม่มีการทด 1.doc แผนที่ 10 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ.doc แผนที่…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การวัดความยาว

ชิ้นงานที่ 5 หน่วยที่ 3 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 3 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 3 แผนที่ 10.doc แผนที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 2.doc แผนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว.doc แผนที่ 4 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 2.doc…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การบวกและการลบจำนวนนับฯ

ใบงานที่ 4 หน่วยที่ 2 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 5 หน่วยที่ 2 แผนที่ 11.doc แผนที่ 1 การบวกจำนวนนับฯ ไม่มีการทด 1.doc แผนที่ 10 การลบจำนวนนับฯ มีการกระจาย 1.doc แผนที่ 11 การลบจำนวนนับฯ มีการกระจาย 2.doc แผนที่ 12…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 จำนวนนับไม่เกิน 1,000

ชิ้นงานที่ 1 หน่วยที่ 1 แผนที่ 14.doc ชิ้นงานที่ 2 หน่วยที่ 1 แผนที่ 16.doc ชิ้นงานที่ 3 หน่วยที่ 1 แผนที่ 17.doc ชิ้นงานที่ 4 หน่วยที่ 1 แผนที่ 19.doc ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 1 แผนที่ 3.doc ใบงานที่ 2 หน่วยที่ 1 แผนที่ 12.doc ใบงานที่ 3…

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1 คำอธิบายรายวิชา.docx โครงสร้างรายวิชา.docx แบบประเมินวิชาคณิต.doc มาตรฐาน ตัวชี้วัด.docx หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.doc หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.doc หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.doc…