Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

O-NET Online

สทศ.พัฒนาระบบสอบ O-NET Online

เมื่อวันที่ 11ก.ย. 2561 ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สทศ.ได้พัฒนาระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นทางเลือกและขยายโอกาสทางการทดสอบ จัดทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน และรองรับรูปแบบข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศ…