fbpx
Browsing Tag

ข้อสอบกลาง

การใช้ ข้อสอบกลาง เพื่อประเมินผลการเรียนปลายปี

รมว.ศธ.กล่าวว่า การนำ ข้อสอบกลาง มาใช้วัดผลการเรียนปลายปี เป็นแนวความคิดของการนำข้อสอบกลางหรือการทดสอบกลางมาใช้ในระบบให้มากขึ้น…
Read More...