fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในระบบการทำงานต่างๆ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อระบบการทำงานต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม1. ด้านการศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีต่างๆ…