fbpx

หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 54
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คาบที่ 2 , 3 หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

        ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม                

        ว 4.2 ม. 1/1  ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายเกี่ยวกับความหมายของแนวคิดเชิงนามธรรมได้ (K)

 อธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (K)

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมได้ (P)

เห็นคุณประโยชน์ของการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระสำคัญ

แนวคิดเชิงนามธรรม (abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการคิดในการแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

สื่อการเรียนรู้

สื่อ powerpoint 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

เฉลย ใบงานที่ 1.1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

แบบทดสอบแนวคิดเชิงนามธรรม quizizz.com

สื่อแนวคิดเชิงนามธรรม1

 

ขอขอบคุณ การบรรยายโดย ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

สื่อแนวคิดเชิงนามธรรม2

 

ขอขอบคุณ การบรรยายโดย ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น