fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

โพล ชี้การสอนในห้องเรียนส่งผลปฏิรูปสูงสุด

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจ โพล Education Watch เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย”

โพล “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย”

Education Watch โพล พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ในระดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1.การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการวัดผลในชั้นเรียน,
2.การเปลี่ยนแปลงการผลิตและพัฒนาครู,
3.การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ศธ.
ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำสุด 3 ระดับ ได้แก่
1.การตั้งกองทุนสนับสนุนผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส,
2.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ ศธ.,
3.การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อดูในรายละเอียดนั้น ด้านนโยบายการศึกษาพบว่า นโยบายไม่ตอบโจทย์และความต้องการที่แท้จริงของครูและนักเรียน, ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัดไม่สามารถประสานงานกับเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรแกนกลางไม่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่, ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ข้อสอบระดับประเทศไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนและยากเกินไป , ด้านครู พบว่า การมุ่งทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง..
… โพล

Comments
Loading...