fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

ข้อสอบ

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.1 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) - วิชาภาษาไทย…

ข้อสอบ NT 2555 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี2555 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 ข้อสอบความสามารถด้านภาษา ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล โครงสร้างและเฉลย

ภาษาอังกฤษ : กิจกรรมที่ 1 Present Simple.

Change the verb in brackets into Present Simple. 1.  They (drink) coffee every morning.…………………………………………………………………………………………………………….2.  Dang always (have) dinner with his family.…………………………………………………………………………………………………………….3.  My…

การบริหารจัดการชั้นเรียน : รูปแบบ การจัดการชั้นเรียน และประเภทการจัดบรรยากาศการเรียนรู้

รูปแบบการจัดชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน จัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น ครูควรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ มุมวิชาการ และมุมต่าง…

โพล ชี้การสอนในห้องเรียนส่งผลปฏิรูปสูงสุด

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจ โพล Education Watch เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” โพล “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” Education…

วิทยาศาสตร์ ป.1

วิทยาศาสตร์ ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำเดียวเด็กในรูปแสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต1 หายใจ2…

ภาษาอังกฤษ ป.1

.. ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว1. นักเรียนพบเพื่อนที่โรงเรียนในตอนเช้าจะกล่าวทักทายว่าอย่างไร1) Good evening.2) Good morning.3) Good afternoon.…

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1 ข้อสอบกลางปี ภาษาไทย ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวพยัญชนะตัวใดออกเสียงหอ1 ข2 ต3 หวิธีเขียนสระ “–า” ข้อใดถูกต้อง“ห –า”…

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1 ข้อสอบกลางปี   คณิตศาสตร์     ป.1    ฉบับที่1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว“2” อ่านว่าอย่างไร1  หนึ่ง2  สอง3  สาม“ดอกไม้สามดอก” เขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขไทย ได้ตรงกับ…

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ข้อสอบกลางปี การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว1. งานใดที่นักเรียนทำด้วย    ตนเองไม่ได้1  รีดผ้า 2  ใส่เสื้อ3  อาบน้ำ2. ผ้าพันคอควรใช้ในฤดูใด   1 …