fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

ข้อสอบ

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น…

แนวข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 ,ม.1 , ม.2

แนวข้อสอบกลาง ป.2 , ป.4 , ป.5 ,ม.1 , ม.2 จากสำนัก อจท. การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย 2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์…

ข้อสอบ O-NET 62  ม.6

ข้อสอบ O-NET 62 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62 ม.6 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 …

ข้อสอบ O-NET 62 ม.3

ข้อสอบ O-NET 62 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62 ม.3 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2…

ข้อสอบ O-NET 62 ป.6

ข้อสอบ O-NET 62 ปีการศึกษา 2561 วันนี้ครูประถมได้นำข้อสอบ onet 62 ป.6 มาให้ดาวน์โหลดที่นี่ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์…

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   …

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จัดให้มีการทดสอบโดยวัด ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน คือ ความสามารถด้านภาษา…

ความสามารถในการคิด : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดจำแนกแยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ ของเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ด้วยเหตุผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน…

ความสามารถด้านเทคโนโลยี : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ความสามารถด้านเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรมข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)…