Take a fresh look at your lifestyle.

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ
1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ภาษาไทย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 Download icon Download icon

*ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระภาษาไทย คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 Download icon Download icon

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาคณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
คณิตศาสตร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์ Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 Download icon Download icon

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
วิทยาศาสตร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon Download icon
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน Download icon
รายวิชาเคมีพื้นฐาน Download icon
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน Download icon

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
 สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6

*ลิงค์สำรอง สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม คลิ๊กที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระ  ระดับชั้น ไฟล์
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Download icon
 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ครบทุกกลุ่มสาระ

ขอบคุณที่มา

http://www.sesao15.go.th/web15/features/2014-07-17-14-51-36/19-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/1098-active-learning#thai

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...