fbpx
29.9 C
Bangkok
วันจันทร์, สิงหาคม 8, 2022

เตรียมเปิดสอบปี63 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

Array

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๕๓๐

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

99 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.5/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. รายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยข้อ ๕ ให้ส่วนราชการกําหนด รายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา และนําเสนอ ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบก่อนแจ้ง กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดําเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติยกเว้นให้ผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ไม่ต้องผ่านการพัฒนาก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก สําหรับการดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังกล่าว ในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และเห็นชอบรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามที่สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ โดยให้กําหนดระยะเวลาในรายละเอียดของการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เพิ่มอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ ปี และกําหนดให้มี การประเมิน ๒ ครั้ง ๆ ละ 5 เดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงส่งรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่นํามาใช้คัดเลือกต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้มี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ในการนี้ ขอให้จัดส่งประกาศรับสมัคร เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก และเมื่อมีการประกาศ ผลการคัดเลือกแล้ว ขอให้จัดส่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : [email protected] ก่อนนําส่งทางไปรษณีย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด :: ไฟล์แนบด้านล่าง

1.แจ้ง ศธจ. ว830 ลว.11ก.พ.63

2.แจ้ง สศศ. 831 ลว.11ก.พ.63

3.แจ้ง สพท. ว832ลว.11ก.พ.63

4.มติ ก.ค.ศ. 728 ลว. 26 พ.ย. 62

5.รายละเอียดการคัดเลือก ว 8-62 .pdf

6.รายละเอียดการคัดเลือก ว8-62.zip ดาวน์โหลด

ที่มา เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

คุณครูสามารถติดตามบทความการศึกษาก่อนใครได้ที่ ครูประถม ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูประถม

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

spot_img
Latest news
Related news