fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.สงขลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพป.สงขลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารราชการ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๑ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้

(๑) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จํานวน ๓ อัตรา (๒) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา (๓) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา

(๔) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และอาจต่อสัญญาได้อีก ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ของพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

(๑) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๒) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...