Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ’

 

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตําแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไงการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ดด กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. กลุ่มงาน ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน ขอบชียงานที่จะปฏิบัติ

๑) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา อัตราว่าง จํานวน ๑๑ อัตรา ในสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มทางวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดตามการจัดสรรงบประมาณประจํา ปีงบประมาณ ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคล ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

/ด.มีสัญชาติ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...