fbpx
26.9 C
Bangkok
วันจันทร์, สิงหาคม 8, 2022

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

๑.๓ มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

๑.๔ ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป

๑.๕ ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือกอยู่ในปัจจุบัน ๑.๖ เคยดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้

๑.๖.๑ ตําแหน่งอาจารย์ ๑ ไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๔ ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป

๑.๖.๒ ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอาจารย์ ๒ รับเงินเดือนในระดับ 5 หรือ

๑.๖.๓ ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ และรับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ

๑.๗ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ๒. วันเวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๑/๔๑ หมู่ ๗ ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

คุณครูสามารถติดตามบทความการศึกษาก่อนใครได้ที่ ครูประถม ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูประถม

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

spot_img
Latest news
Related news