32 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง

Array

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ครูผู้สอน จํานวน 4 อัตรา ๑.๑.๑ ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

จํานวน ๕ อัตรา ๑.๑.๒ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

จํานวน ๒ อัตรา ด.ต.67 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

จํานวน 6 อัตรา ๑.๒ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจําห้องเรียน จํานวน 4 อัตรา ๑.๒.๑ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจําห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้มข้น

(Science and Mathematics Plus Program) จํานวน 5 อัตรา ๑.๒.๒ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจําห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเสริมภาษาจีน

(Mastery in English Plus Chinese Program) จํานวน ๒ อัตรา ๑.๓ พนักงานรักษาความสะอาด

จํานวน ๑ อัตรา ด.๔ คนสวน

จํานวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ๒.๑ ครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาไทย และวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,000 บาท คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี ๓. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ๔. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๕. ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับโทษที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 5. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ๗. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ชื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทํางานในสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news