Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ด้วยโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนการ สอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด

ดังนี้

  1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 9,000.- บาท/เดือน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.1ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ รวมทั้งระบบ E-Office

1.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

1.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 2.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 22 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...